zlobek

Zawsze warto o tym pamiętać 🙂

Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA PAJACYK – OKREŚLAJĄCY
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Świadczenia udzielane są w lokalu żłobka – oś. Ogrody 16
2. Dzieci przyjmowane są do żłobka poprzez wpisanie do rejestru usług żłobkowych
na podstawie decyzji organu założycielskiego żłobka, po przedłożeniu przez
rodziców następujących dokumentów:
a) wypełnionej „Karty zapisu dziecka do żłobka”
b) zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego dziecko do żłobka
c) zaświadczenia o meldunku dziecka
d) wniesienia opłaty za dany miesiąc przy przyjęciu dziecka
e) wniesienia opłaty wpisowego w wysokości 100 zł
3. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku ( wszystkie dni robocze) od godz.
5.30 do 18.00
4. Dzieci przyjmowane są w godzinach 5.30 do 9.00. W wyjątkowych przypadkach
dzieci mogą być przyjmowane póżniej , po uzgodnieniu z organem założycielskim
żłobka lub pielęgniarką opiekującą się dzieckiem.
5. Dziecko w żłobku może przebywać do dziesięciu godzin dzienne.
6. Rodzice – opiekunowie mają prawo w każdej chwili wypisać dziecko ze żłobka,
muszą tego jednak dokonać osobiście u organu założycielskiego żłobka.
7. Personel żłobka zapewnia dzieciom:
a) należytą opiekę pielęgniarską i wychowawczą
b) komfort psychiczny
c)wyżywienie zgodnie z normami fizjologicznymi i systemem HACCP
d) pełne bezpieczeństwo
e) opiekę lekarską w zakresie profilaktyki
8. Rodzice – opiekunowie mają prawo do pełnej informacji dotyczącej stanu
zdrowia, zachowania dziecka, rozwoju dziecka i wglądu do dokumentacji dziecka.
9. Rodzice – opiekunowie mają prawo do wglądu do pomieszczeń w których
przebywają dzieci ( oprócz pomieszczeń kuchennych i stołówek dziecięcych) po
uzyskaniu zezwolenia organu założycielskiego żłobka lub dyżurującej pielęgniarki
i w jej obecności.
10.Dzieci powinny być odbierane ze żłobka przez rodziców lub prawnych
opiekunów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej
osobie pełnoletniej, która posiada dowód osobisty i pisemne upoważnienie
rodziców – opiekunów, uprzednio uzgodnione z organem założycielskim żłobka
lub pielęgniarką dyżurującą. Personel ma prawo sprawdzić tożsamość osoby
upoważnionej.
11.Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe.
12.W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby, żłobek ma obowiązek możliwie
szybko powiadomić o tym rodziców – opiekunów i odizolować go od pozostałych
dzieci.
13.Dziecko po przybyciu do żłobka może zostać obejrzane przez pielęgniarkę lub
opiekunkę. Rodzice są zobowiązani czekać do momentu stwierdzenia , że dziecko
jest zdrowe i może pozostać w żłobku.
14.W przypadku stwierdzenia u dziecka: podwyższonej temperatury,
zaczerwienienia gardła,biegunki, wymiotów, wysypki skórnej lub innych objawów
chorobowych dziecko nie będzie przyjęte do żłobka.
15.Dziecko powinno być czyste i schludnie ubrane. Wierzchnią odzież domową
należy pozostawić w szafce ubraniowej dziecka a wózek wózkowni.
16.Przy odbiorze dziecka ze żłobka rodzice – opiekunowie są zobowiązani zwracać
odzież żłobkową pielęgniarce lub opiekunce.
17.Matki karmiące mają prawo przebywać w żłobku na czas karmienia dziecka.
18.Rodzice – opiekunowie mają obowiązek przynieść zaświadczenie lekarskie po
chorobie lub dłuższej nieobecności dziecka w żłobku.
19.Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani powiadomić organ założycielski żłobka
o każdorazowym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności w
żłobku. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot kosztów
żywienia , po uprzednim powiadomieniu żłobka – oraz telefonicznie do godz
8.00.
20.Rodzice lub opiekunowie mają prawo przebywać z dzieckiem w placówce w
początkowym okresie adaptacji tj. Około 2 tygodni.
21.Rodzice – opiekunowie zobowiązani są do terminowego płacenia należności za
żłobek do dnia 15 każdego m – ca.
22.Rodzice – opiekunowie wnoszą z góry do organu założycielskiego żłobka opłatę
miesięczną za żywienie dziecka w kwocie 6 pln za osobodzień oraz opłatę stała –
czesne w kwocie 210 pln na miesiąc.
23.Nieobecność dziecka w żłobku trwająca dłużej niż 30 dni bez informacji od
rodziców – opiekunów powoduje skreślenie dziecka z rejestru usług żłobkowych.
24.Rodzice – opiekunowie zobowiązani są brać udział w zebraniach organizowanych
przez organ założycielski żłobka oraz współpracować z personelem w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i dodatkowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie uwagi i życzenia odnośnie pracy żłobka rodzice – opiekunowie powinni
zgłaszać do organu założycielskiego żłobka
b) wpisem do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w biurze żłobka
c) do wydziału edukacyjnego i spraw społecznych Urzędu Miasta Ostrowca Św.
1. Rodzice – opiekunowie oddający dziecko do żłobka są zobowiązani zapoznać się
z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
2. Regulamin porządkowy zatwierdza i dokonuje w nim zmian organ założycielski
żłobka.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia tj. 01.01.2015r.

zlobek2

 

Skocz do góry